fbpx
logo work2future

YÊU CẦU CHUNG

Hương A. Trần

TUYỂN DỤNG

Hương Trần

408.794.1163

huong.a.tran@sanjoseca.gov

Dhez Woodworth

DOANH NGHIỆP NHỎ 

Dhez Woodworth

408.794.1231

dhez.woodworth@sanjoseca.gov

Xử lý Elisabeth

YÊU CẦU PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG

Xử lý Elisabeth

408.535.8168

elisabeth.handler@sanjoseca.gov

Monique Melchor

HOẠT ĐỘNG

Monique Melchor

408.794.1108

monique.melchor@sanjoseca.gov

Colleen Brennan

CUNG CẤP ĐÀO TẠO

Colleen Brennan

408.794.1139

colleen.brennan@sanjoseca.gov

Bản quyền © 2021 work2future - Mọi quyền được bảo lưu