fbpx

chính sách + quản trị

bạn đã tìm thấy nó! trang tốt nhất trên trang web work2future, chính sách và trang quản trị của chúng tôi. Tại đây, bạn có thể tìm hiểu cách chúng tôi phục vụ cộng đồng hiện tại và trong tương lai.

HOẠT ĐỘNG ĐỔI MỚI VÀ CƠ HỘI HÀNH ĐỘNG [WIOA]

Board By-Laws | work2future Workforce Development Board [2019]
Kế hoạch địa phương [2017 -2020]
Kế hoạch địa phương | Sửa đổi đang chờ nhà nước phê duyệt [2018-2019]
Kế hoạch vùng [2017-2020]
Kế hoạch khu vực | Sửa đổi đang chờ nhà nước phê duyệt [2018-2019]
America Job Center of California Partners | Memorandum of Understanding
California Employment Development Department | Memorandum of Understanding
County of Santa Clara Social Services Division | Memorandum of Understanding
Đạo luật Cơ hội và Đổi mới Lực lượng Lao động [WIOA]
Cơ hội bình đẳng là quy luật

PROGRAM POLICIES

Grievance and Complaint [rev 2018] | Notice
NonDiscrimination+EO [rev 2018] | Notice+Procedure
Application-Remote Completion [rev 2020] | Policy
COVID-19 Supportive Service [2020] | Policy
Supportive Service [rev 2020] | Policy
ETPL Appeals [rev 2020] | Policy
Participant Follow up [rev2018] | Policy
Veteran's Priority of Services [rev 2018] | Policy
Code of Conduct and Conflict of Interest [rev 2019] | Policy+Procedure
Incident Reporting [rev 2018] | Policy+Procedure
On The Job Training [rev 2020]] | Policy+Procedure
VIRTUAL On The Job Training | Policy+Procedure [rev 2020]
Personally Identifiable Information (PII) [rev 2018] | Policy+Procedure
Adult/DW Eligibility Determination [rev 2018] | Procedural Guide
Career Services [2018] | Procedural Guide
Rapid Response [rev 2018] | Procedural Guide
Youth [rev 2021] | Procedural Guide
Youth Eligibility Determination [2019] | Procedural Guide
Youth Eligibility Determination [2019] | Procedural Guide

FISCAL POLICIES

Cost Allocation | Policy [2020]
Procurement | Policy [2020]
Allowable Costs | Policy+Procedure [2020]
Audit Requirements | Policy+Procedure [2020]
Audit Resolution | Policy+Procedure [2020]
Budget and Control Modifications | Policy+Procedure [2020]
Cash Request | Policy+Procedure [2020]
Cost Allocation | Policy [2020]
Debt Collection | Policy+Procedure [2020]
Financial Mgmt Systems | Policy+Procedure [2020]
Indirect Costs | Policy+Procedure [2020]
Internal Controls | Policy+Procedure [2020]
MOU+Infastructure Funding | Policy+Procedure [2020]
Operating Expenses | Policy+Procedure [2020]
Payroll and Timekeeping | Policy+Procedure [2020]
Program Income | Policy+Procedure [2020]
Property Purchase | Policy+Procedure [2020]
Records Retention | Policy+Procedure [2020]
Salary Bonus Limitations | Policy+Procedure [2020]
Subrecipient Close Out | Policy+Procedure [2020]
Subrecipient Monitoring | Policy+Procedure [2020]
Bản quyền © 2021 work2future - Mọi quyền được bảo lưu