fbpx
cuộc họp ủy ban work2future

Họp Hội đồng

  • - Chương trình nghị sự
  • - Gói chương trình nghị sự
  • - Tài liệu bổ sung:

Thu phóng liên kết cuộc họp hội thảo trên web:

Điện thoại chỉ dành cho âm thanh (không có video):
ID hội thảo trên web:

Ngày

Tháng 11 18 2021

Thời gian

9: 30 am - 11: 30 am

Địa Chỉ

Hội nghị truyền hình
công việc

Đơn vị tổ chức

công việc
Điện thoại
4087941100
E-mail
work2future@sanjoseca.gov
Website
https://www.work2future.org
Bản quyền © 2021 work2future - Mọi quyền được bảo lưu