fbpx
xưởng máy tính

Khái niệm cơ bản về cơ sở dữ liệu [Microsoft Access]

Học sinh sẽ học cách sử dụng cơ sở dữ liệu bằng cách thực hành với Microsoft Access

  • Tìm hiểu mục đích, ưu điểm và thuật ngữ của chương trình cơ sở dữ liệu quan hệ.
  • Tạo và liên kết các bảng, các khối xây dựng cơ bản của cơ sở dữ liệu quan hệ.
  • Tìm hiểu cách xây dựng và sử dụng Truy vấn để sắp xếp, lọc và định dạng biểu dữ liệu.
  • Tìm hiểu cách xây dựng và sử dụng Biểu mẫu để nhập và chỉnh sửa dữ liệu, Báo cáo để tạo bản in trông chuyên nghiệp nhằm trình bày dữ liệu.
  • Chứng minh sự khác biệt giữa cơ sở dữ liệu và bảng tính.
  • Nắm vững các công cụ nhập, lưu trữ và tìm kiếm dữ liệu.

Điều kiện tiên quyết: Không

Ngày

22-26 tháng 2020 năm XNUMX
Đã hết hạn!

Thời gian

20 giờ học
8: 00 am - 11: 00 am
Phân loại
Bản quyền © 2024 work2future - Tất cả các quyền