fbpx
xưởng kế toán

Sổ sách kế toán | Trung gian

Trong hội thảo Kế toán và Kế toán Trung cấp, bạn sẽ tìm hiểu cách ghi lại các giao dịch tài chính dẫn đến việc quản lý tài chính của một tổ chức. Sau khi đào sâu hơn vào Bảng cân đối kế toán,
Báo cáo lãi lỗ và báo cáo lưu chuyển tiền tệ, bạn sẽ tìm hiểu quy trình ghi sổ từ đầu đến cuối. Sau khi hoàn thành hội thảo này, sinh viên sẽ có thể mô tả:
• thuật ngữ và khái niệm kế toán trung gian
• các nguyên tắc kế toán được chấp nhận chung (GAAP)
• lý thuyết và thực hành kế toán kép (ghi nợ và tín dụng và tài khoản T)

Điều kiện tiên quyết: Kiến thức máy tính cơ bản, kinh nghiệm MS Excel và hoàn thành Kế toán cơ bản và Kế toán cần thiết.

Ngày

17-21 tháng 2020 năm XNUMX
Đã hết hạn!

Thời gian

1: 00 chiều - 4: 00 chiều

Địa Chỉ

Hội nghị truyền hình
Phân loại
Bản quyền © 2023 work2future - Tất cả các quyền